Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Exp Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

EXP là viết tắt cho nhiều từ tiếng Anh thông dụng như Expiry Date, Experience và nhiều nghĩa khác. Nó được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghệ thông tin, định hướng kinh doanh, học thuật và nhiều lĩnh vực khác. EXP được sử dụng để thể hiện một người có kinh nghiệm và thời gian của họ trong một lĩnh vực cụ thể. Từ này cũng được sử dụng để chỉ thời hạn của bản quyền của một sản phẩm cụ thể. EXP là một từ hữu dụng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer