Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Trợ Lý Thủ Tướng Phạm Minh Chính Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Ông Đỗ Ngọc Huỳnh đã được bổ nhiệm làm trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính theo quyết định của 1889. Ông Huỳnh đã góp phần làm nên nhiều thành tựu trong suốt thời gian làm trợ lý của ông, nỗ lực hết sức để phục vụ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Huỳnh đã làm những điều tốt nhất để hỗ trợ Thủ tướng trong quản lý nhiều trách nhiệm đặc biệt và làm thế nào để giữ gìn quyền lợi của người dân. Ông Huỳnh đã làm việc tận tâm và tận tình, đồng thời đảm bảo rằng ông đã thực hiện những nhiệm vụ được giao hợp lý và đúng quy định.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer