Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

đơn Phân Cấu Trúc Nên Protein Là ?

Câu trả lời hay
1

Axit amin là các đơn phân của protein, và đây là thành phần quan trọng nhất của hầu hết các hợp chất tổng hợp trong cơ thể con người. Axit amin được tạo thành bởi những hạt có một hoặc hai đầu có chứa oxygen, và một cổ có chứa nitrogen. Những hạt này được liên kết với nhau bởi một cầu có chứa kim loại. Axit amin có nhiều loại khác nhau, và chúng cung cấp hệ thống cơ bản cho tất cả các hợp chất protein, một yếu tố quan trọng trong cơ thể con người.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer