Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Hồng Nhung

Bản đồ Cấp Chiến Thuật Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Bản đồ cấp chiến thuật là loại bản đồ điạ hình được sử dụng trong khâu quản lý và điều hành chiến thuật. Nó có tỷ lệ lớn hơn các bản đồ phục vụ chiến thuật, từ 1:25.000, 1:50.000 cho vùng đồng bằng và trung du, đến 1:100.000 cho vùng núi. Bản đồ cấp chiến thuật cung cấp thông tin chi tiết về địa hình của một địa bàn chiến trường, có thể dùng cho cấp chỉ huy từ đại đội đến cấp sư đoàn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer