Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

Em Biết Gì Về Tên Miền ?

Câu trả lời hay
1

Tên miền là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong thiết kế website. Nó không chỉ là một cách để định vị trang web của bạn trên internet mà còn là cách dễ nhất để người dùng nhớ đến trang web của bạn. Tên miền là một địa chỉ IP cho mỗi trang web, giúp người dùng có thể dễ dàng tìm đến trang web của bạn. Nếu bạn muốn website của mình phát triển, bạn cần một tên miền tốt để giới thiệu và quảng bá trang web của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer