Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Làm Gì Khi Biết Người Yêu đã Có Vợ ?

Câu trả lời hay
1

Khi bạn yêu một người đàn ông đã có vợ, bạn nên để ý đến những nguy cơ và các mối quan hệ không đúng đắn. Hãy nhớ rằng, mối quan hệ này không bao giờ sẽ lên được tới một cấp độ nào đó. Nếu bạn tiếp tục tham gia mối quan hệ này, bạn sẽ đối mặt với những biến cố khó khăn và những nỗ lực vô ích. Hãy nhớ rằng, sự trung thành và trách nhiệm là những thứ quan trọng và bạn nên động viên và thực hiện chúng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer