Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Lê Ngọc Hoàng Huy

Ethanol Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Ethanol là một loại alcohol mạch hở, có công thức hóa học là C2H6O hoặc C2H5OH. Nó cũng có thể được biểu diễn bằng công thức CH3-CH2-OH, trong đó carbon ở nhóm methyl (CH3–) được hình thành từ hai atom hydrogen (H). Ethanol được sử dụng rộng rãi trong chế độ dinh dưỡng và là một cồn thực phẩm phổ biến. Nó cũng được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm cả các sản phẩm công nghiệp, và là một loại nhiên liệu dầu thay thế.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer