Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thanh Hương

Giá Trị Tài Sản Ròng Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Giá trị tài sản ròng (Net Worth) là một số liệu quan trọng để đo lường sức khỏe tài chính của một chủ thể. Được xác định bằng cách lấy tổng giá trị tài sản của chủ thể, trừ đi tất cả các khoản nợ chưa được thanh toán, Net Worth được sử dụng để đo lường tài sản và khoản nợ hiện có của một cá nhân hoặc một tổ chức. Việc đánh giá Net Worth cũng giúp cho bạn biết những nguồn tài chính của bạn nên được chuyển đổi vào những mục tiêu tài chính của bạn. Việc cập nhật và đánh giá định kỳ về Net Worth sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang đạt đến mục tiêu tài chính của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer