Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Xông đất Là Làm Gì ?

Câu trả lời hay
1

Xông đất là một truyền thống đã quan trọng trong xã hội Việt Nam. Xông đất hoặc còn gọi là đạp đất, là một tục lệ đã có từ rất lâu trong xã hội chúng ta. Người xưa tin rằng, nếu người đến chúc Tết đầu tiên là hạp tuổi với gia chủ thì nguyên năm sẽ có nhiều điều may mắn, tài lộc đến nhà. Xông đất là một truyền thống lâu đời được kỷ và được giữ lại trong xã hội hiện đại của chúng ta.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer