Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đạt Thành

Giải Ngân Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Giải ngân là quá trình không thể thiếu trong mọi hợp đồng cho vay. Đây là quá trình trao đổi tiền trong hợp đồng giữa ngân hàng hoặc tổ chức cho vay và người đi vay. Người đi vay sẽ nhận tiền theo hợp đồng đã đồng ý và ngược lại, ngân hàng hoặc tổ chức cho vay sẽ nhận được một khoản lãi nhất định. Giải ngân là quá trình trao đổi tiền rất quan trọng và cần được coi trọng trong việc giải quyết các vấn đề về tài chính.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer