Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Khi Mua đất Cần Những Thủ Tục Gì ?

Câu trả lời hay
1

Mua đất là một quy trình phức tạp và yêu cầu nhiều giấy tờ. Cần phải có bản đăng ký nhà đất, hợp đồng mua bán đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, giấy chứng nhận đất và nhà cửa, giấy tờ xác nhận các thông tin liên quan đến đất đai, các giấy tờ khai báo thuế cần thiết, giấy tờ xác nhận đã thanh toán các khoản phí liên quan. Khi mua đất, người mua và người bán cũng phải thực hiện những thủ tục chuyển nhượng tài sản. Để thực hiện được việc này, cả hai bên cần phải cung cấp những giấy tờ chứng minh đầy đủ và đúng định dạng. Ngoài ra, mua đất cũng sẽ tiêu thụ một lượng phí chuyển nhượng của chủ nhà đất, phí thuê một đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thuế giao dịch.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer