Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyen Hai Oanh

Gian Lận Thi Cử ở Hòa Bình Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
1

Hôm nay, trong phiên sơ thẩm vấn, bị cáo Đỗ Mạnh Tuấn đã không tránh khỏi việc thừa nhận việc sửa bài thi của các thí sinh. Người đã thừa nhận tất cả các lỗi của mình và cũng cảm ơn các thẩm phán vì sự chấp nhận của họ. Tuy nhiên, Đỗ Mạnh Tuấn cũng đã thừa nhận rằng ông đã có ý định giúp đỡ các thí sinh, bởi ông cảm thấy rằng các thí sinh đã làm một công việc tuyệt vời. Đỗ Mạnh Tuấn cũng đề nghị rằng khi ông đã nhận được các ý kiến của các thẩm phán, ông sẽ học hỏi và không bao giờ làm điều tương tự nữa.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer