Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 21
Lam Thanh

Hồ Mẫu Ngoạt Là Ai ?

Câu trả lời hay
21

Hồ Mẫu Ngoạt là một nhà văn người Việt Nam sinh ngày 1924 và qua đời vào năm 2000. Ông được biết đến với tác phẩm “Đất nước mẹ”, một trong những tác phẩm lịch sử để tưởng nhớ người Việt Nam đã trải qua thời kỳ khủng hoảng dân tộc và chiến tranh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer