Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 65
Vũ Xuân Hoàng

áp Suất được Tính Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
65

Áp suất là sự tác động của một lực lên một diện tích. Nó được tính bằng công thức: áp suất = lực / diện tích.

Ví dụ, nếu có một lực có độ lớn 100 newton (N) tác động lên một diện tích có kích thước là 10 mét vuông, áp suất sẽ là:

áp suất = 100 N / 10 m² = 10 N/m²

Áp suất cũng có thể được tính bằng đơn vị pascal (Pa), trong đó 1 pascal tương đương với 1 newton trên mét vuông.

Trong các tính toán thực tế, áp suất có thể được tính bằng các đơn vị khác nhau, như bar, atm, psi (pound per square inch) hoặc torr. Tuy nhiên, pascal là đơn vị chuẩn quốc tế để đo áp suất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer