Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Ung Thái Nguyên

Hoa Gì Biết Cười Biết Nói ?

Câu trả lời hay
1

Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia độc nhất ở Việt Nam, được tổ chức lần đầu năm 1988. Từ đó đến nay, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trong cộng đồng Việt Nam. Cuộc thi nổi bật với các tham dự viên đến từ khắp cả nước, và các hoàn cảnh khác nhau. Những người tham dự cuộc thi phải thể hiện những tài năng, đạo đức và tri thức của họ để vượt qua các đợt thi và nhận được tư cách Hoa hậu Việt Nam. Cuộc thi không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp mà còn là cơ hội để biểu lộ sự độc lập, tự do và hòa bình của cộng đồng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer