Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Hồ Văn Thịnh

Homies Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Thuật ngữ Homies được sử dụng trong rap và các thể loại âm nhạc hip-hop. Thực chất, nó có nghĩa là đồng đội, là chiến hữu, bạn bè, và giống như bestzone, best friend, hay BFF. Homies thường được dùng để chỉ một nhóm người bạn thân thiết, những người có giá trị để nhau và bảo vệ nhau. Các Homies không hề cần phải đến từ cùng một thành phố, quận, hoặc thậm chí cùng một quốc gia. Trong thị trường, các Homies thường rời rạc, nhưng kết nối với nhau trong các sự kiện âm nhạc, sự kiện sống, hoặc dựa trên Internet.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer