Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Cringe Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Cringe là một cảm giác khó chịu, rùng mình khi thấy một thứ gây ghê tởm. Nếu bạn đã bị cringe, bạn sẽ cảm thấy sự khó chịu và rằng mọi người đang xem bạn. Từ này cũng mang một ý nghĩa khác: sự tự tiện hoặc tự hài lòng trong một tình huống đáng ghê tởm. Cringe cũng có thể được sử dụng để miêu tả sự bị ghê tởm, làm tổn thương một cách tâm thần, khi bạn phải nghe một chuyện đáng ghê tởm hoặc xem một hành động không thông minh.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer