Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Hà Lê

Khi Mua Xe Máy Mới Có Những Giấy Tờ Gì ?

Câu trả lời hay
1

Khi bạn đang quyết định mua một chiếc xe máy mới, có một số loại giấy tờ mà bạn cần có để hoàn thiện quá trình mua xe. Chúng bao gồm bằng lái xe của bạn, bằng cấp phép điều khiển xe máy, số CMND, chứng minh thu nhập và giấy xác nhận từ đại lý. Bằng lái xe của bạn là cần thiết để chứng minh rằng bạn có thể điều khiển xe máy một cách an toàn và hợp pháp. Bằng cấp phép điều khiển xe máy là cần thiết để chứng minh bạn có quyền sử dụng xe máy. Số CMND là một trong những loại giấy tờ cần thiết để xác nhận thông tin của bạn. Chứng minh thu nhập là cần thiết để chứng minh rằng bạn có đủ thu nhập để trả cho xe máy mới của mình. Cuối cùng, giấy xác nhận từ đại lý là cần thiết để xác nhận mua xe máy của bạn từ đại lý. Tất cả các loại giấy tờ này đều cần thiết để hoàn thiện quá trình mua xe máy của bạn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer