Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trịnh Trang

Trước Khi Nuôi ốc Cần Chuẩn Bị Những Gì ?

Câu trả lời hay
1

Việc chuẩn bị ao hồ nuôi để trồng ốc giống là rất quan trọng. Bước đầu tiên là nạo vét ao hồ sạch để loại bỏ các cồn và bảo vệ các động vật trong ao hồ. Sau khi nạo vét xong, bạn cần bón vôi bột để tăng độ pH cho ao hồ. Điều này sẽ giúp phát triển tốt hơn cho các động vật trong ao hồ. Việc làm này cũng giúp ngăn chặn các bệnh lây truyền cho các động vật trong ao hồ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer