Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Bảo

Kim Lâu Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Tuổi phạm Kim Lâu là một trong những quy luật của nội dung của văn học Trung Quốc. Theo quy luật này, nữ giới chỉ được phép cưới khi đạt tuổi cụ thể. Tuổi phạm Kim Lâu của nữ giới bao gồm tuổi 1, 3, 6, 8. Ví dụ, nếu người nữ sinh năm 1997, đến năm 2022 là tuổi 26, thì hàng đơn vị của năm 2022 là 6, tức là nó đã đạt tuổi phạm Kim Lâu. Ngược lại, nếu người nữ sinh năm 1994, đến năm 2022 là tuổi 29, thì hàng đơn vị là 9, nên nó không phạm tuổi Kim Lâu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer