Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
Nguyễn Văn Chiến

Hoang ốc Là Gì ?

Câu trả lời hay
8

Hoang ốc là một thuật ngữ trong phong thủy. Nó được hiểu là một nhà không đúng phong thủy, tức là không tốt cho quá trình sinh sống của chủ nhân ngôi nhà. Hoang ốc có thể gây ra những vấn đề trong cuộc sống của một gia đình, ví dụ như không có may mắn, không có sự thành công, không có sức khỏe tốt, hay bị thiệt hại tài chính. Do đó, để tránh bị ảnh hưởng bởi hoang ốc, cần phải xây dựng nhà theo đúng phong thủy và điều chỉnh các thành phần của nhà để nó phù hợp với phong thủy của vị trí.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer