Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Tại Sao Lại Có Gió ?

Câu trả lời hay
1

Gió là dòng không khí chuyển động theo một hướng và được tạo ra bởi sự khác biệt nhiệt độ trong bầu khí quyển. Nếu nhiệt độ trong một vùng cao hơn nhiệt độ trong một vùng thấp, khí sẽ nảy sinh một dòng không khí chuyển động theo hướng từ nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thấp. Khi khí đổ xuống, nó tạo ra một làn gió. Lực lượng của gió cũng được ảnh hưởng bởi nhiệt độ, áp suất, độ đục và độ dày của bầu khí quyển.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer