Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
ĐỔ VĂN THÁI

Vũ Thị Chân Phương Là Ai ?

Câu trả lời hay
11

Bà Vũ Thị Chân Phương là một công dân trẻ tuổi năm 1971 từ Nam Định. Cô đã từng làm Phó Chánh Thanh tra UBCKNN và Vụ trưởng Thanh tra UBCKNN. Cô đã có nhiều thành công trong sự nghiệp của mình và được đánh giá cao bởi các đồng nghiệp của mình. Bà đã không ngừng cố gắng để làm nên những thành tựu và trở thành một nhân viên xuất sắc trong nghề của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer