Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Bùi Khánh Việt

Trùm Thịnh Là Ai ?

Câu trả lời hay
6

Nguyễn Văn Thịnh, còn được gọi là Trùm Thịnh (1883 – 1973), là một nghệ sĩ chèo Việt Nam tiêu biểu. Ông đã có nhiều đóng góp lớn trong việc phát triển và hệ thống hóa các trình bày chèo Việt Nam. Ông đã tham gia thực hiện nhiều bộ chèo nổi tiếng như “Tản Mộc Đội Nữ”, “Tản Mộc Lên Biển” và “Đốn Đảo Cà Mau”. Để giữ cho các trình bày chèo Việt Nam sống sót, ông cũng chia sẻ tài liệu về chèo với nhiều học giả, những người đã tiếp tục để giữ truyền thống này sống. Trùm Thịnh là một người đầy tài năng và góp phần lớn vào việc phát triển văn hóa chèo Việt Nam.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer