Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Mạn Phép Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Mạn phép là một biện pháp thông thường được sử dụng để thể hiện sự kính trọng và tôn trọng sự chấp thuận của người khác. Nó không chỉ bao gồm việc xin phép mà còn bao gồm việc luôn lấy làm nền tảng để thực hiện một hành động nào đó. Ví dụ, nếu bạn muốn nói chuyện với ai đó, bạn có thể nói “Tôi mạn phép gọi anh ấy đến đây để thưa chuyện”.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer