Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 3
Bùi Khánh Việt

Tế Bào Gốc Là Gì ?

Câu trả lời hay
3

Tế bào gốc là các tế bào đa năng có khả năng biến thành các loại tế bào chuyên biệt trong cơ thể con người. Vì thế, chức năng của tế bào gốc là cơ sở của hầu hết các quá trình hệ thống bổ sung và tái tạo của tổ chức thể. Tế bào gốc có tác dụng phục hồi các tế bào bị hư hỏng do một loại bệnh nào đó, phát triển các tế bào thay thế và cấp phát các tế bào để đảm bảo các quá trình chức năng bình thường của cơ thể. Các tế bào gốc cũng hỗ trợ trong việc tạo ra các tế bào miễn dịch có khả năng truyền tải các hợp chất và tạo ra các cấu trúc miễn dịch.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer