Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Nguyễn Thị Hoanh

Margin Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Margin hay giao dịch ký quỹ là một thuật ngữ trong đầu tư chứng khoán được sử dụng để mô tả việc nhà đầu tư có thể sử dụng khoản vay từ công ty CTCK để mua các cổ phiếu. Khi mua các cổ phiếu với giao dịch ký quỹ, nhà đầu tư chỉ cần đặt một phần của giá trị cổ phiếu bằng tiền mặt của họ, còn lại đều là tiền vay. Khi nhà đầu tư thực hiện giao dịch này, họ phải đảm bảo sự tồn tại của khoản vay này để thanh toán cho CTCK. Nếu nhà đầu tư không thể thanh toán cho CTCK, họ sẽ phải bồi thường cho CTCK bằng cách bán các cổ phiếu đã mua.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer