Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đoàn Thị Diễm My

Mắt Tam Bạch Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Mắt tam bạch là một loại mắt độc đáo và đáng yêu, được nhận diện bởi phần tròng đen và khoảng trắng ở giữa mí. Khoảng trắng giữa có thể là một khoảng nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Ngoài ra, có thể có phần tròng đen ở mí trên và khoảng trắng ở dưới, hoặc ngược lại. Mắt tam bạch là một điểm nhấn đặc sắc cho khuôn mặt của bạn và là một trong những đặc điểm lâu đời của nhiều người. Nó cũng được nghĩ là sự đặc biệt của những người có xu hướng tự nhiên đến sự tự tin.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer