Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Biển Nào Lớn Nhất Thế Giới ?

Câu trả lời hay
1

Biển Caspi là hồ nước lớn nhất trên thế giới, với diện tích lớn nhất là 371.000 km² và thể tích là 78.200 km³. Biển Caspi không thông với đại dương, nhưng vẫn mang tên “biển” vì độ rộng lớn của nó. Nước hồ cũng có vị mặn của muối, giúp Biển Caspi có thể được gọi là biển. Đây là một trong những kho báu tự nhiên quan trọng nhất của thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer