Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Văn Chiến

Nước Nào Nhỏ Nhất Thế Giới ?

Câu trả lời hay
1

Nước nhỏ nhất thế giới là Vatican City. Đây là nước của Giáo Hội Công Giáo và là trung tâm của tôn giáo Công Giáo. Vatican City có diện tích chỉ 44 héc ta và dân số chỉ là 1.000 người. Vatican City có nhiều nhà thờ của Giáo Hội Công Giáo và những danh thắng khác. Nó cũng có một bộ lạc, một trường đại học, một quỹ dự trữ và một công viên. Vatican City là một trong những trung tâm nghiên cứu và sự nghiệp của Giáo Hội Công Giáo. Vatican City không thuộc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới nhưng được chứng nhận là một quốc gia độc lập.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer