Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Thị Thoa

Một Vạn Là Bao Nhiêu ?

Câu trả lời hay
1

“1 vạn” là một đơn vị đo lường được sử dụng trong các ngành công nghiệp và trong khu vực quản lý tài sản. Đây là một đơn vị lớn để đo lường một số loại hàng hóa, như nhựa và dầu nhờn. Một vạn được chấp nhận là bằng 10.000. Ví dụ, nếu bạn cần mua 100 vạn nhựa, bạn phải mua 1.000.000 đơn vị. Đây là một thuật ngữ phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu khoa học và công nghiệp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer