Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 5
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Mưa Phùn Là Gì ?

Câu trả lời hay
5

Mưa phùn là một hiện tượng thường gặp trên thời gian không khí ẩm ướt. Nó thường được tạo ra bởi những đám mây cao và dày, cùng với sự ẩm ướt và lạnh của không khí. Khi những giọt mưa nhỏ được tạo ra, nền khí trời sẽ đóng băng và đẩy giọt mưa đó xuống. Khi đó, giọt mưa sẽ bị đẩy vào những cái bụi nhỏ, gây ra sự quấn lại của giọt mưa và giữ nó trong một đường kính nhỏ hơn 0.5mm, tạo ra mưa phùn. Mưa phùn có thể làm biến đổi thời tiết, nhưng nó cũng là một hiện tượng thiên nhiên thú vị để xem.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer