Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyen Hai Oanh

Năm 2028 Là Năm Con Gì ?

Câu trả lời hay
1

Mậu Thân năm 2028 sinh năm này có mệnh là Thổ. Đây là mệnh được biết đến như Đại Trạch Thổ, tức vùng đất hòa với nước và được gọi là vùng đầm lầy. Mỗi người đều có 1 trong 5 mệnh là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Mệnh Thổ là mệnh mang đến sự trung thành, bình yên, hòa bình và một tâm trí hòa hợp.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer