Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 22
Phạm Thanh Hương

Năng động Sáng Tạo Là Gì ?

Câu trả lời hay
22

– Năng động là chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm.

– Sáng tạo là luôn say mê, tìm tòi nghiên cứu để tạo ra cái mới về vật chất, tinh thần, cách giải quyết mới mà không phụ thuộc vào cái trước đó đã có.

– Người năng động, sáng tạo là người luôn say mê, tìm tòi nghiên cứu, phát hiện và linh hoạt xử lý các tình huống trong học tập, lao động, cuộc sống,…để đạt kết quả cao.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer