Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thị Quyên

Ngày Nhà Giáo Thế Giới Là Ngày Nào ?

Câu trả lời hay
1

Ngày Nhà Giáo Thế Giới là một ngày đặc biệt được tôn vinh trên toàn thế giới vào ngày 5 tháng 10 hàng năm. Ngày này được tổ chức để thể hiện sự quan trọng của việc học hỏi và củng cố quyền lực của các nhà giáo. Ngày Nhà Giáo Thế Giới được tổ chức để tôn vinh những người có đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực giáo dục và học thuật. Nó cũng là cơ hội để nâng cao nhận thức về quyền lực của nhà giáo trong sự phát triển và cải thiện của cộng đồng. Ngày Nhà Giáo Thế Giới là cơ hội để tôn vinh những người có đóng góp quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và học thuật.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer