Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Nhị Hà Là Ai ?

Câu trả lời hay
1

Trần Thị Nhị Hà là một cô gái sinh ngày 25/11/1973 tại xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cô là một thành viên của dân tộc Kinh và đã vào Đảng cộng sản Việt Nam vào ngày 1/11/2002. Cô là một người có trách nhiệm và luôn đặt lòng nhiệt huyết trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác của mình. Trần Thị Nhị Hà luôn lấy ý thức về mọi nhiệm vụ của mình và cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao thực hiện tốt nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer