Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 2
Võ Trường Tỉnh

Từ Mặt Trời Ra Xa Dần Trái đất Là Hành Tinh Thứ Mấy ?

Câu trả lời hay
1

Trái đất là hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời, đứng trên vị trí của nó, đây là một hành tinh đầy nước. Hai phần ba hành tinh Trái đất được bao phủ bởi đại dương, còn một phần còn lại là làng cỏ. Trái đất là hành tinh duy nhất trong hệ thống hành tinh của chúng ta có thể mà có thể sống được. Nó cũng là nhà của rất nhiều loài động vật và thực vật, và để hỗ trợ sự sống cho những động vật và thực vật, nó cũng có nhiều hệ thống hệ thống cấu trúc của thiên nhiên, như khí hậu, và các hệ thống môi trường, như đại dương và các hệ thống cỏ cây, các đồng bạc và các hệ thống nước. Trái đất là một nơi thú vị để khám phá và để sống. Nó cũng là một nơi rất đẹp, và có nhiều câu chuyện và bí mật đang chờ đợi để được khám phá.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer