Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đạt Thành

Niêm Yết Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Đúng, niêm yết là một hoạt động công khai hoá văn bản, cáo thị để thông báo, công bố cho công chúng biết về một vấn đề nào đó. Điều này thường được làm bằng cách dán giấy hoặc đăng trên các nền tảng truyền thông để đạt đến mục tiêu phổ biến thông tin cho công chúng. Niêm yết có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như thông báo công bố kết quả bầu cử, thông báo các quy định mới của chính phủ hoặc các công ty, và quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer