Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Nghiêm Thị Thùy Vinh

Nói Xin Lỗi Bằng Tiếng Tây Ban Nha Thế Nào ?

Câu trả lời hay
6

Nếu bạn đã làm một việc xấu xa và cần xin lỗi, bạn sẽ muốn nói xin lỗi bằng tiếng Tây Ban Nha. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng các cụm từ như “Disculpe” hoặc “Lo siento” để bắt đầu. Bạn cũng có thể nói “Lo lamento mucho” hoặc “Perdón” nếu bạn muốn thể hiện rõ ràng sự thành thật của bạn. Ngoài ra, bạn có thể thêm một số câu nhận xét như “No quise hacerlo” hoặc “No fue mi intención” để tạo thêm sự xin lỗi.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer