Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 62
Võ Thị Ánh Vi

Tứ Diệu đế Của Phật Giáo Gồm Những Gì ?

Câu trả lời hay
62

Tứ Diệu Đế là một trong những nền tảng cơ bản của Phật giáo. Nó bao gồm những giáo lý và đạo lý của Phật giáo về việc tôn trọng và làm ơn các đức tốt lành. Nó liên quan đến sự biết ơn, công bằng, lòng trung thành, sự biết lắng nghe, sự tự lực và sự tập trung. Nó cũng đề cập đến việc tôn trọng những quyền cơ bản của con người, bao gồm quyền được giữ an toàn, quyền được lựa chọn và quyền được độc lập. Tứ Diệu Đế cũng đề cập đến việc thờ phượng các thành tựu của Phật giáo bằng cách tu tập, tu học và tu sửa. Tứ Diệu Đế là một trong những nhàn rỗi của Phật giáo, và nó là rất quan trọng để giữ động lực của Phật giáo trong tâm hồn của từng người.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer