Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

 • 18
Do Thi Thanh Huong

Nước Nào Có Diện Tích Lớn Nhất Thế Giới ?

Câu trả lời hay
18

Đây là danh sách top 10 quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới:

 1. Rusya – 17.098.242 km2
 2. Canada – 9.984.670 km2
 3. Trung Quốc – 9.596.961 km2
 4. Mỹ – 9.147.593 km2
 5. Brazil – 8.515.767 km2
 6. Australia – 7.692.024 km2
 7. India – 3.287.263 km2
 8. Argentina – 2.780.400 km2
 9. Kazakhstan – 2.724.900 km2
 10. Algeria – 2.381.741 km2

Lưu ý: Các chỉ số diện tích có thể khác nhau tùy theo nguồn và cách tính.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer