Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 37
Nguyễn Hồng Nhung

Cá Gì Không Biết Bơi ?

Câu trả lời hay
37

Cá ếch không bơi như các loài cá khác, đôi vây ngực của chúng phát triển rất cứng chắc và có hình dáng giống như bàn chân, giúp chúng di chuyển theo kiểu “đi bộ” trên bề mặt san hô.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer