Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 233
mạc trang

Quý Tỵ Sinh Năm Bao Nhiêu ?

Câu trả lời hay
233

Trong lịch âm Việt Nam, “Quý Tỵ” là một trong 12 cung hoàng đạo, mỗi cung đạo tương ứng với một năm trong chu kỳ 12 năm. Tuổi Quý Tỵ là năm sinh của một người khi chu kỳ 12 năm đó bắt đầu vào năm sinh của người đó.

Theo đó, tuổi Quý Tỵ bao gồm những năm sau:

  • Năm sinh 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049, 2061, 2073, 2085.
  • Năm sinh 1893, 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.
  • Năm sinh 2013, 2025, 2037, 2049, 2061, 2073, 2085, 2097, 2109, 2121, 2133, 2145.

Lưu ý: Những năm trên chỉ là ví dụ và không phải là danh sách đầy đủ các năm thuộc tuổi Quý Tỵ. Tuổi của một người sẽ phụ thuộc vào năm sinh của họ và chu kỳ 12 năm đó bắt đầu. Để xác định tuổi của một người dựa trên năm sinh của họ, bạn có thể sử dụng công cụ tính tuổi theo lịch âm hoặc liên hệ với một người chuyên về lịch âm để được hướng dẫn cách tính tuổi chính xác nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer