Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Số Chỉ Của Vôn Kế Cho Biết điều Gì ?

Câu trả lời hay
1

Ampe kế là một thiết bị đo động điện, được sử dụng để đo cường độ dòng điện chạy qua điện trở R. Ampe kế mắc nối tiếp với điện trở R và số chỉ của nó là cường độ dòng điện chạy qua R. Vô kế cũng là một thiết bị đo động điện, được sử dụng để đo hiệu điện thế hai đầu điện trở R. Vô kế mắc song song với điện trở R và số chỉ của nó là hiệu điện thế hai đầu R.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer