Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Thị Xuân Hương

Mật độ Dân Số Cho Biết điều Gì ?

Câu trả lời hay
1

Mật độ dân số là một thông số quan trọng để đo lường sự phát triển của một vùng dân cư. Nó được tính bằng cách chia số lượng dân tính trên một kilômét vuông diện tích lãnh thổ. Chỉ số này có thể giúp các nhà quản lý quyết định về nhiều vấn đề, bao gồm tối ưu hóa cơ sở hạ tầng, sự phát triển kinh tế và sự tăng trưởng dân số.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer