Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Số Chỉ Vôn Kế Cho Biết Giá Trị Gì ?

Câu trả lời hay
1

Vôn kế nhiệt được sử dụng để bổ sung hiệu điện thế vào một đoạn mạch điện xoay chiều. Vôn kế nhiệt có số chỉ cho biết tỷ lệ của hiệu điện thế. Hiệu điện thế này giúp đảm bảo rằng mạch điện xoay chiều hoạt động bình thường và hiệu quả hơn. Việc sử dụng vôn kế nhiệt cũng giúp một đoạn mạch điện xoay chiều bảo vệ được khỏi hiện tượng hỏng hóc. Vì vậy, sử dụng vôn kế nhiệt là một giải pháp hữu ích và hiệu quả.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer