Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyen Hai Oanh

Trị Số điện Trở Cho Biết Gì ?

Câu trả lời hay
1

Giá trị điện trở là khả năng cản trở dòng điện của điện trở. Nó cần được ít biến đổi theo nhiệt độ, độ ẩm và thời gian. Càng tốt điện trở dẫn điện thì giá trị của nó càng nhỏ. Giá trị điện trở được đo bằng đơn vị Ohm (Ω), kΩ, MΩ, hoặc GΩ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer