Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 21
Trần Thị Thanh Thư

Tác Giả Là Gì ?

Câu trả lời hay
21

Tác giả là một nhân vật có vai trò quan trọng trong văn học. Họ là những người sáng tạo ra các tác phẩm văn học như sách, kịch, thơ, văn bản và nhiều thứ khác. Tác giả là những người có trách nhiệm tạo ra những câu chuyện, ý tưởng hay cảm hứng, giúp đọc giả tận hưởng trải nghiệm tự do, khám phá những khía cạnh mới về thế giới. Tác giả cũng là những người giúp đọc giả nhận ra những gì là quan trọng trong cuộc sống của mình và họ có thể tự tạo ra một thứ gì đó, từ ý tưởng của mình. Tác giả là những người giúp cho chúng ta thấy được cuộc sống trong một góc nhìn mới và sáng tạo.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer