Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 16
mạc trang

Tại Sao Có Gió ?

Câu trả lời hay
16

Không khí sẽ chuyển động từ nơi nóng đến nơi lạnh do sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vùng. Khi nến cháy trong ống A, nó sẽ phát ra nhiệt và không khí trong ống A sẽ nóng lên, nhẹ hơn và bay lên cao hơn so với không khí trong ống B. Điều này dẫn đến việc không khí trong ống A sẽ chuyển động vào phía trên cùng của ống, trong khi không khí trong ống B sẽ chuyển động xuống dưới cùng của ống. Khi không khí chuyển động, nó có thể tạo ra gió và làm chuyển động các vật khác theo hướng của nó.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer