Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 23
Do Thi Thanh Huong

Toán Tư Duy Là Gì ?

Câu trả lời hay
23

Toán tư duy là một phương pháp giáo dục được sử dụng để phát triển khả năng suy nghĩ, ghi nhớ và tư duy của trẻ qua việc sử dụng các phép tính. Toán tư duy không chỉ giúp trẻ học các kỹ năng toán học cơ bản, mà còn giúp trẻ hình thành một cách tư duy độc lập và tự tìm hiểu, giúp trẻ có khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả. Toán tư duy cũng có thể giúp trẻ phát triển khả năng ghi nhớ và liên tưởng, giúp trẻ học tập hiệu quả hơn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer